Atividade

SEKRETÁRIU ESTADU ESJESTV HALA’O OBSERVASAUN DIRETAMENTE BA ESKOLA TOLU IHA HERA NO ESTV-GTI BECORA.

SEKRETÁRIU ESTADU ESJESTV HALA’O OBSERVASAUN DIRETAMENTE BA ESKOLA TOLU IHA HERA NO ESTV-GTI BECORA.
Dili, 31/01/2024- Sekretàriu Estadu Ensinu Sekundàriu Jerál no Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál Sr. Domingos Lopes Lemos hamutuk ho dirizentes Ministériu Eduksaun halo observasaun diretamente ba eskola Bázika Sentrál Metinaro, Ensinu Báziku 3⁰ Siklu Metinaro, Eskola Sekundária Jéral Hera, Eskola Teknika Vokasionál-GTI Becora, Eskola Ensinu Báziku Fílial Becusse de Baixo, kuarta-Feira ne'e.
Hafoin vizita eskola Bázika Sentrál Hera Exelénsia ne'e hateten, Objetivu husi vizita ne'e atu hare situasaun ne'ebé eskola infrenta durante fulan ida ne'e nia laran.
"Ita haree diretamente kondisaun real eskola sira infrenta hanesan menus kadeira no meza ne'e duni Ministériu nafatin iha tempu badak sei rezolve problema ne'e, tanba ne'e mak ohin ho ekipa mai diretamente iha eskola ida ne’e".
Governante ne'e esplika, kona-ba ekipamentu hirak ne'ebé mak eskola sira infrenta parte Ministériu Edukasaun toma nota hela nune'e bele resolve iha tempu badak tanba ne'e mak ekipa tun diretamente halo observasaun ba eskola sira ne'e.
Fatin hanesan Diretór Eskola Bázika Sentrál Metinaro Sr.Duarte Amaral reafirma, Realidade ne'ebé mak ami eskola infrenta iha ne'e hanesan prosesu aprendizajen la'o normál durante ne'e, infraestrutura eskola, fasilidade eskola nian nune'e prosesu estudu bele la'o ho di'ak.
"Kondisaun eskola ita hotu bele haree, ita bele dehan ladún di'ak, hodi halo prosesu aprendizajen ho di'ak", katak Exelénsia ne'e
Ensinu Báziku Sentrál aula hamutuk 9, estudante hamutuk 516, Profesór/a na'in 25, ESTV- GTI Becora estudante hamutuk 1.567, Profesór/a 96, Eskola Bázika Fílial Becusse estudante hamutuk 835, Profesór/a na'in 7.
Eskola ne'ebé eselénsia halo vizita mak hanesan eskola Ensinu Báziku Sentrál Metinaro, Eskola Sekundária Jéral Hera, Ensinu Báziku 3⁰ Siklu Hera, Eskola Sekundária Téknika Vokasionál- GTI Becora, eskola Ensinu Báziku Fílial Becusse de Baixo.