Atividade

ME PARTISIPA IHA SERIMÓNIA SIMU POSSE BA SEKRETÁRIU, DIRIJENTE NO ADMINISTRADÓR POSTU SIRA IHA MUNISÍPIU BOBONARO

ME PARTISIPA IHA SERIMÓNIA SIMU POSSE BA SEKRETÁRIU, DIRIJENTE NO ADMINISTRADÓR POSTU SIRA IHA MUNISÍPIU BOBONARO
Bobonaro, 07/02/2024 - Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares ho dirijente sira Ministériu Edukasaun nian partisipa iha serimónia simu posse ba Sekretáriu Autoridade Munisípiu, Diretór Munisipál no Administradór Postu sira, ne’ebé fó diretamente husi Vise-Ministru Administrasaun Estatál Sr. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, iha Ginájiu Maliana, Kuarta-feira ne’e.
Vise-Ministru Administrasaun Estatál Sr. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus iha nia diskursu hateten, serimónia solene tomada de posse ida ne’e nu’udar faze dahuluk ne’ebé hala’o ba Autoridade Munisípiu Bobonaro nian, tanba sei iha serimónia hanesan iha tempu badak mesmu nune’e bele dehan katak estrutura Autoridade Munisípiu Bobonaro maioria hetan dadauk ona.
“Husu ba emposadu sira katak kargu ne’ebé ohin simu nu’udar kargu ne’ebé todan no responsabilidade bo’ot, tanba kargu ne’ebé simu tan povu no povu sei moris iha mukit nia laran ne’e duni ho kargu ne’ebé iha tenki tau interese povu nian hodi serví sira ho di’ak” Dehan Vise-Ministru Administrasaun Estatál.
Governante ne’e hatutan, IX Governu Konstituisionál iha nia programa desentralizasaun podér lokál nu’udar preoridade polítika iha ninia mandatu, tan ne’e ita bo’ot sira nia prezensa nu’udar aparellu ka mákina estadu nian iha Munisípiu Bobonaro atu serví makas no konkretiza planu prioridade sira ne’e.
Iha sorin seluk prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro Sr. Ernesto Barreto informa, autoridade sira ne’ebé ohin simu posse atu tau Bobonaro ida de’it iha fuan hodi serví komunidade hotu no labele tau iha fuan ba hirak ne’ebé rekomenda ita bo’ot sira, atu nune’e hatúr servisu ho atendimentu públiku aas liu interese sira seluk.
Hafoin remata tiha serimónia solene tomada de posse, Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares ho dirijente sira Ministériu Edukasaun nian, liu kedas ba fatin formasaun PNTL iha Rairobo, Postu Administrativu Atabae hodi haree kondisaun sentru formasaun nian atu iha tempu badak lori manorin sira ba tuir formasaun iha fatin refere.