Edukasaun Munisípiu Bobonaru Atinje Progresu barak iha 2014


Progresu barak husi edukasaun Mu­nisipiu Bobonaro atinji iha tinan 2014. Área infraestrutura, prosesu aprendizajen, administrasaun no seluk-seluk tan.
Lia hirak ne’e Diretor Munisipiu Bobonaro ba Buletin Sapiénsia iha nia eskritoriu Distritu maliana. Nia realsa katak, durante ne’e edukasaun Munisipiu Bobonaro kumpri orien­tasaun husi superior sira iha eduka­saun sentral.

iha prosesu aprendizajen, ami haree di’ak tebes tanba ezame nasional, to­tal alunu sira ne’ebé la liu iha ezame iha timor laran tomak hamutuk 2000 resin, maibé ba Munisipiu Bobo­naro na’in 19 de’it. Ida ne’e orgullu di’ak ba edukasaun Munisipiu Bob­onaro iha avansu makaas. No mós iha ensinu sekundáriu, iha na’in 13, hamutuk na’in 32 alunu Munisipiu Bobonaro maka la liu iha ezame na­sional tinan 2014.

Kona-ba konstrusaun no rehabili­tasaun eskola iha Munisipiu Bobo­naro, Diretor ne’e hatan katak, iha pakote tolu maka hala’o konstrusaun fíziku ba seitór edukasaun nian iha Munisipiu Bobonaro. Dahuluk, PDD, daruak PDID, no datoluk maka orsamentu mai husi eduka­saun rasik liu husi pakote 32 ba konstrusaun eskola komunitária.

Ho programa ne’e, rezolve duni estudante sira ne’ebé durante ne’e tuur iha aimahon okos hodi tuir prosesu aprendizajen oras ne’e iha hotu ona sala laran.
Iha PDD, eskola permanente barak maka edukasaun Munisipiu Bobo­naro halo.

Planu ba tinan 2015, ministériu adukasaun sentral hato’o ona mai Munisipiu, ami identifika ona es­kola hotu-hotu ne’ebé seidauk hetan konstrusaun iha tinan 2014, sei tama iha pakote komunitáriu tinan 2015 nian.

Ba konstrusaun eskola ensinu báziku hela ida ou rua maka sei­dauk halo konstrusaun ne’eduni iha tinan 2015, tama hotu lista pakote komunitáriu atu halo kon­strusaun.
Orasne’e, edukasaun Munisipiu Bobonaro sei fó prioridade ba en­sinu pré-eskolár. Ema hotu hatene katak, ensinu pré-eskolár ne’e maka durante ne’e uma laiha. Tanba ne’e maka planu tinan 2015, planu priori­dade ba ensinu pré eskolár.

Ba kadeira no meza, diretor ne’e apre­sia planu vise ministra ensinu pré-es­kolár no ensinu báziku ho ministru rasik tanba bele ona rezolve kestaun kadeira meza laiha iha eskola tomak iha Munisipiu Bobonaro.

Ba profesór iha termu rua: termu dahuluk kona-ba kualidade presiza tebes, tanba profesór sira oras ne’e la­dauk kualifikadu, barak liu maka ba tuir formasaun de’it maibé atu eskola kedas ba profesór ne’e laiha.

Entermu kuantidade, iha Munisipiu Bobonaro, profesór ba eskola tomak to’o ona!! Tanba foin dadauk ami iha 404 profesór kontratadu ne’ebé ami rekruta ona. Ida ne’e rasio profesór no rasio alunu hanesan ona. Tanba kon­sidera katak profesór ema na’in ida bele atende númeru alunu husi 30-32. Ne’e bele rezolve ona
Kona-ba livru, iha hotu ona maibé sei falta livru, Edukasaun Fízika, relijiaun no disiplina desportu maka seidauk mai.