VICE-MINISTRO EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO VIZITA EBF MOLOGUEN, BOBONARO NE'EBÉ AFEITA HUSI DEZASTRE NATURAIS

MOLOGUEN, BOBONARO 5/02/2019

Bobonaro- Inj. João Zacarias Freitas Soares, Vice-ministro Educação, Juventude e Desporto akompaña husi Diretór Jeral, Diretor Nasional no Diretor Edukasaun Munisipiu Bobonaro iha loron 5 Fevereiru 2019 halao vizita ba Ensinu Báziku Filial (EBF) Mologuen ne'ebé afeita husi dezastre naturais (udan no anin bo'ot).
Iha loron 25 Janeiru 2019 anin boot hasai tiha kakuluk EBF Mologuen nian sala aula 3 no edifisiu 1 no rezulta estudante sira la halao ensinu apredizajén to'o agora.

EBF Mologuen hanesan mos eskola filial ida husi EBC Tapo ho total estudante nain 47, feto nain 20 no mane nain 27 ba Siklu Dahuluk nian husi primeiro ano to'o terceiro ano. Tuir Koordenadór EBF Mologuen Sr. Eurico de Araújo katak ho dezastre naturais (anin bo'ot) foin dadauk ne'e ba dala tolu ona anin sobu sai zinku hanesan mos akontese iha 2017 no 2018. Iha akontesementu dahuluk no daruak, inan aman no komunidade mak lori material sira tau hamutuk no taka fali zinku sira ne'ebé anin hasai.

Iha intervensaun Vice-ministro orienta Diretór Nasional Asaun Sosial Eskolar(DNASE) atu fo apoiu material urjentemente hodi bele hadia lalais eskola ne'e hodi kanorin no manorin sira bele kontinua fali ensinu apredizajén hanesan babain. Nune'e, Diretór DNASE promete iha loron 3 ka 4 nia laran material sira hanesan zinku, pregu no ai sei transporta ba aldeia Mologuen no husu apoiu inan aman no autoridade lokal sira bele hadia fali eskola ne'e.

Iha oportunidade hanesan, Diretór Jeral Pré-Eskolár, Ensinu Báziku no Ensinu Rokerente Sr. Cidalio Leite ho dezastre nee ensinu apredizajén la lao tan nee husu ba Koordenadór EBF atu reativa fali tanba estudante sira lakon ona direitu kurríkular durante semana ida resin ona.

Hare ba lokalizasaun eskola ne'ebé iha laletek leten hodi hafasil anin sobu, Vice-ministro husu atu komunidade no autoridade lokal hamutuk ho tékniku sira hare fali fatin ruma hodi ba futuru bele muda eskola ne'e tanba ba dala tolu ona anin estraga eskola ona.
Nudar lisan no kultura Timor nian, membru governu ne'e husu mos atu lia nain sira mos hare no estuda took hodi halo tuir tradisaun Bobonaro nian hodi hadook dezastre sira hanesan nee husi eskola, manorin no kanorin sira.

Iha biban hanesan, Asosiasaun Inan-Aman no autoridade lokal sira expresa sira nia prontidaun hodi hadia fila fali eskola nee atu estudante sira bele ativa fali ona ensinu aprendizajén