Ho Espozisaun Fízika bele hakbi’it kapasidade Profesór no alunu sira


Espozisaun fízika, inisiativa husi programa governu portugeza liu husi Vise Ministru Edukasaun ensinu superiór siénsia no teknolojia ne’ebé halo hanesan polí­tika ida atu lori informasaun direta ba iha eskola sira kona-ba siénsia fízika. Espozisaun fízika hanesan, an­tes ne’e hala’o tiha ona iha eskola 46 no hetan vizita ema na’in rihun 95.

Ho objetivu atu haree ba eskola sira kona-ba utilidade instrumentu loroloron ne’ebé sai hanesan elementu báziku hodi sai ezemplu iha kuñesimentu fízika.

Liafuan ne’e hato’o husi Ministru Edukasaun, Ben­dito Freitas ba jornalista sira iha eskola externatu São José, Manleuana hafoin halo inaugurasaun ba espozisaun Fízika.

“Hafoin Espozisaun iha Portugál hotu iha fulan Maiu ita iha kuoperasaun di’ak tama iha Timor ne’ebé hala’o durante semana rua iha eskola portugeza Dili hafoin mai fali externatu São José semana rua no sei kontinua ba eskola Farol,” dehan Bendito.

Objetivu hili eskola iha Dili tanba, atu bele sai sen­tru ida ne’ebé eskola sira seluk mai vizita tanba esp­likasaun no materiál úza lian Portugés entaun tenkifó tulun ba profesór no alunu sira-nia asesu ba informasaun liuliu kona-ba siénsia fízika ne’e rasik, tenki promove tanba dalaruma kuñesimentu edukativa parte siénsia presiza reforsa konstroi re­kursu barak liu iha ne’ebá tanba ida ne’e ezije rasiosíniu.

“Ezemplu konkretu wainhira Ministru vizita eskola balun iha distritu ne’ebá, profesór balun dehan katak bele ha­norin disiplina hotu maibé disiplina Fízika profesór ida mesak labele. ne’e profesór ida ho-nia onestidade nia rekuñese ida ne’e,” dehan Ministru Edukasaun.

Tuir Bendito katak, polítika governu tenki hadi’a no reforsa kapasidade profesór sira, ne’e mak ho espozi­saun fízika ne’e sai hanesan indikadór ida kona-ba kooperasaun serbisu ho ida ne’e profesór no alunu sira bele iha kuñesimentu di’ak liután no sei halo koordenasaun atu bele asesu ba eskola seluk iha Timor.

Iha fatin hanesan Diretora Externatu São José Maria de Fátima hateten es­pozisaun ida ne’e di’ak tebes tanba bele hatudu ba alunu sira kona-ba matéria ne’ebé atu uza iha esperiénsia fízika nian tanba matéria balu la fó importánsia.

Iha espozisaun ne’e tuir Fátima katak nia benefísiu di’ak tebes tanba materiál ne’ebé mak soe tiha ona ba lixu maibé profesór sira hanorin alunu sira atu uza fali ba material fízika nian no halo fila fali espozisaun ba publiku .