Ikan lanu Estudante 465 na’in 49 grave

Tuir informasaun husi parte ospitál, husi totál estudante 465 ne’ebé evakua ba os­pitál Nasionál, na’in 49 maka grave no tau soru baixa hela iha banku urjénsia, enkuantu sira seluk simu ai-moruk fila ba idak-idak nia uma.

Diretór Eskola EBC 30 de Agostu, Filomeno Salsinha, haktuir ba journalista sira iha EBC 30 de Agostu Comoro Dili katak, baibain estudante sira hán iha tuku 10:00 Am, horiseik ne’e derre­pente de’it iha tuku 10:30 Am estudante sira he­tán ona sintoma, balun isin katar, oin mean, no balun muta.

ME husu kompañia finalize konstrusaun Eskola Referénsia

Ministru Edukasaun Bendito dos San­tos Freitas husu ba kompañia ne’ebé ka’er obra konstrusaun edifísiu eskola referénsia, atu finaliza ona. Tanba ministériu hakarak utiliza edifísiu ne’e ba prosesu aprendizájen

Konstrusaun ba edifísiu eskola referénsia iha Distritu Mana­tutu, Baucau, Maliana, Ermera no Oe-cusse kleur ona. Maibé, kompañia ne’ebé ka’er obra ne’e seidauk finaliza.

Inaugura Eskola EBF Seiçal, ME Agradese Doadór sira

Ita agradese ba doadór sira no estadu ho governu, tanba atensaun dedika tomak ba dezenvolvimentu edukasaun ba futuru Timor- Leste nian.
Investe ba edukasaun, investe ba futuru labarik sira nian!!!

Rai Seiçal iha ema matenek barak maibé, estadu no gov­ernu ejize liután atu serbisu. Ne’e duni, ba Seiçal oan sira tenke hakás-an dezenvolve seitór edukasaun la’o ba oin.

Pages