Husu Komunidade Kuidadu Mobiliáriu Eskola

Eis Primeiru Ministru Repúblika Demokrátika Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, husu ba komu­nidade tomak atu kuidadu no asegura mobiliáriu sira ne’ebé governu entrega ba eskola sira iha Timor laran tomak. Atu labele aat sedu, nune’e ita-nia oan sira uza to’o tempu naruk ba prosesu aprendizájen ho diák.

Kestaun ne’e hato’o husi eis Primeiru Ministru iha Munisípiu Aileu, wainhira halo lansamentu dahuluk ba dis­tribuisaun kadeira no meza ba eskola sira iha Munisípiu Aileu.
Nia realsa liután katak, Governu sei tau matan povu tomak nia nesesidade. Tanba ne’e, Governu komesa rezolve balun maka importante liu, hanesan meza ho kadeira ba alunu sira. Difikuldade ne’e mosu durante ita hahú ukun an to’o ohin loron rezolve ladauk hotu. Ne’e duni husi Gabinete Primeiru Ministru hola inisiativa serbisu hamutuk ho Ministériu Edukasaun sosa kadeira ho meza kuantidade hamutuk rihun atus ida (100.000) ba eskola Timor laran tomak.

Ida ne’e atu hateten katak, iha tinan 2015 ba oin, eskola tomak iha Timor laran, laiha tan alunu/a ida maka sei tuur iha rai hodi tuir prosesu aprendizájen.
Ho inisiativa Governu nian hanesan ne’e, husu ba inan ho aman, profesór hamutuk ho líder komunidade sira hotu atu tau matan lisuk ba mobiliáriu sira ne’e atu bele dura tempu naruk.

Labele fó empresta ba festa kazamentu, sorumutu privadu no sorumutu nái-ulun sira no atividade privadu tomak sira seluk. Karik iha eskola balun fo empresta kadeira meza eskola nian ba atividade sira ne’e, governu sei fó sansaun ba ema ne’ebé autoriza ne’e!!. tenik eis PM iha nia diskursu.