ME husu kuidadu material sensitivu sira iha Eskola

Same, 09 Fevereiru 2013. Ministériu Edukasaun liu husi Vise Ministra edukasaun Asuntu Pre-Eskolar no Ensinu Báziku, Dulce de Jesus Soares husu ba eskola hotu-hotu iha Timor laran tomak atu kuidadu material sensitvu sira ne’ebe Ministeriu Edukasaun fó.
Husu Diretor eskola no Profesor sira hotu katak, rai didiak no kuidadu material hanesan livru, Kaderneta, no mobiliáriu sira seluk ne’ebé Ministériu haruka ba Eskola sira.
Kestaun ne’e vise Ministra hateten iha Vizita Eskola Bázika Filial 1, 2 Rialau Distritu same. Tuir Vise nia haré katak, durante nia vizita iha eskola refere, detekta livru no kaderneta estudante sira nian barak mak la tau iha armari laran, balun iha ona armari maibé nia xave laiha.
Vise Ministra hatutan tan katak, Ba livru aprendisajen nian, tenke fahe hotu ba estudante sira, atu sira bele estuda loron-loron iha uma. Labele livru sira ne’e tau de’it iha eskritoriu Profesor sira nian no sai aat. Ida ne’e la bele. Ministériu haruka livru aprendisajen ba eskola hotu-hotu objetivu atu fahe ba alunu no aluna sira atu estuda. La’os rai de’it iha eskritoriu profesor sira nian.
Material Ministériu haré sensitivu liu mak kaderneta. Tanba livru kaderneta importante tenke tau iha armari ida no tenke xave metin. Karik eskola la kuidadu material sensitivu hirak ne’e, mak lakon, ne’e Eskola idak-idak mak responsabiliza.
Vise hatutan katak, sasan balun sei falta, Ministériu sei buka meius atu kompleta maibe buat ne’ebé iha ona tenke kuidadu, atu la bele aat, no lakon. Durante ne’e, tuir Ministériu nia observasaun iha fatin barak, sasan sira ne’ebé Ministériu entrega ba Eskola sira, barak mak aat no lakon.
Entretantu, hafoin vizita eskola, Vise Ministra, fahe kedas livru loriku 1, 2, 3, 4, 5, no 6 kona ba dalen Portugues ba alunu-aluna 10 ano to’o 60 ano iha Eskola Bázika filial Rialau Distritu Manufahi.