SKA Sub Distritu Iliomar LA’O BA OIN NAFATIN

Back

Sentru Komunitaria Aperendizajen (SKA), Sub Distritu Iliomar la’o ba oin nafatin tanba SKA ne’e hanesan fatin ita atu aprende no serbisu. Realiza fo liman ba malu. Harii husi no mai husi ba komunidade atu bele kria serbisu, atu bele halakon pobreza.
Atu forma ema matenek, hamriik mesak kreativu ho laran kmaan ne’ebé di’ak .
Haforsa o nia an, kria o nia prestasaun harii o nia komunidade, harii o nia nasaun, hatudu o nia domin no o nia laran diak SKA la’o ba oin nafatin.
Ida ne’e maka inspira estudante Sentru Komunitaria Iliomar hakarak estuda no hakarak konhese mundu dezenvolvimentu Timor-Leste nia .

Estudante Ekivalensia Ensinu Pre-Sekundária faze IV, SKA Sub Distritu Iliomar, Munisipiu Lautem hamtuk ema na’in 12, no hausi faze V hamutuk ema na’in 23.
Professor hamutuk ema na’in 7 no hanorin materia CFN, CVT, Matemátika, Ingles, Tetum, Historia, Geografia, Portugues, no Edukasaun Artistika.