Moris iha Dezafiu barak

Maria Paula de Jesus da Cruz husi Suku Odomau, Postu Administrativu Maliana, Munisipiu Bobonaro. Tinan 27. Moris iha loron 3 fulan Abril 1989. Hau akaba ona ensinu primaria, ensinu pre sekundaria, ensinu sekundaria no ensinu Universidade.

No konkore ona vaga dala 3 maibe la liu nafatin. Ba ha’u, ida ne’e sai dezafiu boot mai hau nia futuru tanba hau nia kondisaun moris la hanesan ema seluk.

Hau aleizadu iha parte ain. No dalaruma ema haree hau nia kondisaun aleizadu ne’e maka la fo liu serbisu, ou tanba hau falta esperiensia serbisu. Ba hau, dalaruma ema haree hau husi aleizadu ne’e. sa tan hau feto, ema haree dehan feto maka aleizadu labele halo buat ida.

Ho esperiensia nakukun ne’ebe iha, maka oras ne’e hau hakarak mai aprende tan iha Sentru Komunitaria Aprendizajen atu aprende buat ruma husi ne’e. nune’e ba oin buka serbisu la hatan nafatin karik, bele kria rasik buat ruma ba an rasik hodi aguenta moris ne’e iha mundu.

Karik hau akaba formasaun iha sentru ne’e, no governu presiza hau nia kunisimentu ne’ebe hau iha, atu fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu nasaun nian, hau pronto atu konkore.

Hau tuir formasaun ne’e sente kontente tanba alien formador sira hanorin teoria, sira hanorin pratika hanesan suku roupa, te’in hahan no seluk-seluk tan. Neduni karik hau akaba husi sentru ne’e, hau bele aplika iha hau nia uma ba hau nia famila no sente bele faan.

hau husu ba governu katak, iha moris ne’e balun moris normal no balun moris la normal, ne’eduni bainhira fo konkursu ba konkorente sira, labele haree ba nia kondisaun fiziku. Maibe, haree ba ninia kapasidade itelektual ne’ebe.

Maske hasoru dezafiu no obstaklu oioin maibe sente la baruk, no iha esperansa nafatin hakat ba oin.

(João Bosco X. Carvalho/Elaborador)