VISE-MINISTRU EDUKASAUN, JUVENTUDE NO DESPORTU HALA'O SORUMUTU HO CHILDFUND-TIMOR LESTE

VISE-MINISTRU EDUKASAUN, JUVENTUDE NO DESPORTU HALA'O SORUMUTU HO CHILDFUND-TIMOR LESTE

Díli, 27/07/2020 - S. Exa Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu Dr. António Guterres hala'o enkontru ho Diretora Nasional ChildFund Timor-Leste Sra. Erine Dijkstra.

Objetivu hosi sorumutu ne'e mak atu atualiza servisu sira durante ne'e ChildFund halo liuhosi programa sira hanesan edukasaun sedu ba otas nurak sira iha Munisipiu Likisa no Lautem, Literasia ba labarik sira iha siklu dahuluk eskola bázika liuhosi programa lee iha komunidade no eskola iha munísipiu Likisa no Manatuto.

Nune'e mos atu fahe informasaun no servisu sira durante ne'e ChildFund halo hodi responde ba surtu Covid-19 iha setor edukasaun no saúde.

Vise-Ministru apresia tebes servisu sira ChildFund halo no hein atu hadia, hametin no hatutan tan programa sira ne'e ba oin no ba munisipiu seluk.

HOTU

#MídiaGVMEJD


Imprimir   Email