Previous Next

VIÇE MINISTRO EDUKASAUN JUVENTUDE NO DESPORTO NE’EBE REPREZENTA MINISTERIO EDUKASAUN AKOMPAÑA HUSI TEKNIKA SIRA HALO VIZITA BA ESKOLA NE’EBE MAK HETAN ESTRAGOS HUSI ANIN IHA PARTE BAUCAU NO VIQUEQUE

Baucau 03 Setembro 2020-Viçe Minístro Edukasaun Juventude no Desporto reprezenta Ministério Edukasaun akompaña husi teknika sira halo vizita ba eskola hirak ne’ebe mak hetan estraga husi anin ne’ebe mak akontese iha fulan kotuk. Eskola hirak ne’ebe mak hetan vizita maka hanesan;
- EBF 3˚Ciclo BUCOLI –sala ida mak Estraga/Kaleng sala ida mak semo sai
- EBF 3˚Ciclo Dom Carlos Filipe Darenafa sala tolu uma kakuluk semo sai houto.
- EBF Waibobo ne’ebe sala tolu mos estraga total.
Husi eskola tolu ne’ebe maka Viçe Minístro Edukasaun ba hare rasik ho matan, no koalia direta ho Profesores,aman inan no autoridade lokal sei koko atu hare ho parte teknika Ministerio edukasaun no Juventude nian, oinsa buka meios atu tulun lalais iha tempo badak hodi nune’e eskola sira ne bele utiliza fila fali hodi halo prosesu aprendizazem. Iha tempo besik Minísterio Edukasaun Juventude no Desporto mos sei fo atendementu urgente hanesan kaleng taka uma, pregu, ai no seluk tan depois identifika estragos ne’ebe maka eskola hirak ne’e hetan.
Iha Vizita hirak ne’e Viçe Minístro Edukasaun Desporto no Juventude ho ninia ekipa tenika halo mos vizita ba eskola sira seluk ne’ebe maka planu tiha ona iha vizita refere.
# Mídia_Gab_Min_03092020

Imprimir   Email