Previous Next

MINÍSTRU EDUKASAUN, JUVENTUDE NO DESPORTO VIZITA INFORDEPE HODI HARE BESIK LIU TAN FATIN FORMASAUN BA DOCENTES NO PROFISSIONAIS SIRA

Dili, 14 / 8 / 2020 – Prioridade haat mak sai Pontu importante ba Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educção/INFORDEPE iha vizita Sua. Exia Minístru Edukasaun, Juventude no Desportu Dr. Armindo Maia ho xefe Gabinete iha sexta feira semana liu ba.
Iha vizita ne'e Prezidente, Vice Prezidente no Xefe Departamentu husi INFORDEPE aproveita halo enkontro hodi hato'o sira nia servisu no preokupasaun balun ne'ebe presija atu MEJD tau iha prioridade ba tinan ne'ebe tuir mai.
Prioridade ne'bé hato'o husi Diretór Manuel Atok ne'e, iha pontos haat ne'ebé maka impotante liu, hanesan ; revizaun ba statuto, liu-liu atu fo liu tan kompetensia ba autonomia ba jestaun finansa nune'e INFORDEPE bele jere nia osan rasik hodi labele difikulta aktividade formasaun no administrasaun sira seluk, Infrastrutura edifísio labotório,armazen lozistika,sala formasaun,dormintorio ne'ebe at houto ona, no valeta ka esgoto ne'ebe maka liu fera iha klaran kuando iha tempo udan sempre hamosu inundasaun.
Hafoin hato'o tiha preokupasaun hirak ne'e Sua.Exia Minístru Edukasaun, Juventude no Desportu akompaña husi strutura tomak INFORDEPE lao halo inspesaun ba fatin hirak ne'ebe maka temi iha aprezentasaun ne'e, nune'e bele besik liu tan realidade hodi bele hetan konsiderasaun nune'e bele iha planu. inspesaun ne'ebe halao durante minuto tolu nulu nia laran ne'e, sai materia Importante ba ulun boot MEJD ne'e, hodi tau iha planu no bele prepara ba futuru. INFORDEPE iha Centro Regionais tolu Baucau,Maliana no Manufahi Same. Entre uma sira ne'ebe maka INFORDEPE iha, iha nasional maka Kondisaun Grava tamba laiha orsamentu ba manutensaun.
Ikus nian wainhira remata inspesaun ba fatin hirak ne'e, Sua.Exia Minístru Edukasaun, Juventude no Desportu fo nafatin korazem ba strutura tomak INFORDEPE nian atu nafatin kontinua servisu maske mukit iha fasilidade. MEJD sei tau iha konsiderasaun iha planu maske la kompletu maibe sei halo "faze por faze "
#Mídia Gab.Mim 140820

Imprimir   Email