MEJD Autoriza Eskola Ne’ebé Priense Rekezitu Protokolu Saude Bele Reativa Aula Prezensial

Dili, 15 Setembru 2021, (Sapiéntia)-Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu liu hosi inkontru estraordináriu ho Dirijente sira autoriza  eskola sira ne’ebé priense ona rekezitu Protokolu Saude nian bele hahú reativa prezensial materia iha loron 20 fulan Setembru 2021, ba estudante sira .

Iha enkontru ne’e Ministru  Edukasaun Juventude no Desportu DR. Armindo Maia injeita ba Diretor Jeral, Diretor Nasional, Xefi Departamentu sira inklui reprezentante Eskola Katólika, Pe. Luis Bonaparte katak, kritéria atu reativa aula prezensial maka; Profesór/a husi eskola ida tenke simu hotu ona vasina mínimu I dóze ho nia 90%, ne’e bele hahu ativa eskola hanesan bai-bain.

Ba professor/a sira ne’ebé lakohi simu vasina ne’e lautoriza tama eskola no wainhira la tama eskola no laiha justifikasaun klaru, Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu sei hala’o koordenasaun ho Funsaun Públika atu koa saláriu mensal.

Ba profesór/a sira ne’ebé moras no la tama servisu, Ministériu haruka tenke hatudu evidensia karta atestadu médiku

Ba eskola sira ne’ebé  atu reativa mós tenke prepara fasilidade sanitasaun, fahe turnu loron ida tama no loron ida la tama inklui fahe kadeira no meja iha aula ida labele liu 25. Tuir distansia ne’ebe Ministériu Saude informa.

Aredor eskola no iha aula laran tenke desinfekta,  hateten alunu/a sira mai eskola úza maskra no profesór/a sira tenke kontrola nafatin alunu/a sira tuir prokolu saude nian, hanesan molok tama aula alunu/a sira tenke fase liman ho sabaun no karik estudante balun hetan sintomas ruma, profesór/a sira koordena ho ekipa saude lori ba sentru saude ne’ebé besik.

 

Media. Gab. Min : João Bosco Xavier Carvalho


Imprimir   Email