ME-Childfund Inagura eskola Holsa Bobonaro

Bobonaro, 07/02/2014 -Ministeriu edukasaun hamutuk ho organizasaun internasional Childfund, inagura eskola pré-primária Hosla Maliana. Obra eskola ida ne’e apoiu husi Childfund no ministeriu edukasaun hanesan fasilita rai deit

Ministru Edukasaun, Bendito dos Santos Freitas iha ninia diskursu hateten, ekipa tomak ne’ebe atu serbisu iha eskola ida ne’e tenke serbisu makaas ba labarik sira ne’ebe eskola iha fatin ida ne’e. Sira hotu tenke hetan oportunidade mai eskola iha fatin ne’e atu aprende matenek wa’in husi profesór sira ne’ebe loroloron hanorin hela sira iha eskola.

Kontinua nafatin ba Diretor Distrito no Diretor Eskola sira hotu, tenki serbisu makaas ba eskola sira hotu nune’e bele hetan kualidade edukasaun diak ba nasaun ida ne’e nia futuru.

Inagurasaun ida ne’e simu mos apoiu sapatu husi ONG Internasional Childfund ba estudante sira atu sira mai partisipa prosesu aprendizajen ho diak, objetivu atu fo protesaun ba sira nia ain bainhira sira la’o ain mai eskola

Iha fatin ida ne’e komunidade sira husu mai Ministeriu Edukasaun atu buka fatin ba loke eskola pre-eskola nian, maibe ministru hatan katak, ida ne’e kompetensia Vise Ministra Edukasaun Ensinu Pre-Eskolar no Ensinu Baziku nian.

Konaba formasaun profesór sira ba Ensinu Pré-Eskolár, ida ne’e politika Ministeriu nian kontinua taumatan diak atu reforsa partikularmente metodolojia no pedagojia ensinu pré-eskolár.

Profesór sira ne’ebe atu hanorin alunu pré-eskolár sira, tenke iha abilidade tuir métodu ensinu labarik sira nian.

Konaba kurrikulu, ministeriu sei taumatan ba ne’eba tanba bainhira ita atu trasa planu ba ensinu pre-eskolar nian sei lala’ok kurrikulu nian.

Governu Ministeriu Edukasaun hakaas an dadauk liu husi orsamentu estadu ne’ebe aprova ona husi parlamentu nasional, ministeriu sei ezekuta tuir planu ne’ebe trasa tiha ona. No sei rezolve problema ne’ebe tinan naruk la rezolve. 4220 mil profesor sira bele tama ba iha rejime kareira dosente permanente ida ne’e maka ministeriu esforsu dadaun.

Ba estudante sira, tenke hatudu vontade diak estuda makaas nune’e iha ezame final mai, bele hetan rezultadu diak ba imi nia kaderneta sira

Ba profesor sira, hanorin estudante sira ekilibru ho moral no etika loloos ne’ebe as. Labele hanorin hanesan lutu toos han fali nia aihoris rasik iha toos laran (pagar makan tanaman sendiri) tanba ohin loron krize mosu konaba moral, lideransa no edukador.

Edukador tenke sai modelu. Ohin loron kazu barak maka akontese iha eskola dalaruma edukador sira rasik maka estraga fali aihoris iha toos laran.

Ne’eduni ba inan aman no profesor sira tenke hanorin modelu no matadalan diak ba alunu sira. Tanba labarik sira maka futuru nasaun nian tenke hanorin moral no etika as ba sira.

Prezidente Childfund Internasional, Anne Goddard sente Kontente tebes bele mai hamutuk ho eskola pre-primaria HOSLA, Tunubibi Distrito Bobonaro no mos agradese ba ministro edukasaun ne’ebe fahe nia tempo mai hamutuk ho ita

Childfund hamutuk nafatin ho ministeriu edukasaun atu hadia labarik timor oan sira nia futuru nune’e abanbainrua sira bele jere nasaun ne’e ho di’ak.

Alein Chilfun apoiu konstrusaun ba uma eskola, childfund mos halo lansamentu fahe sapatu ba alunu sira iha eskola Holsa distritu Bobonaro hamutuk ema na’in 40. No tuir Childfund nia plano, atividade fahe sapatu sei kontinua ba eskola pre-primaria sira ne’ebe iha area ruralt tebes.