ME Fó Ona Legalidade Dalen Inan Atu Hanorin Iha Eskola

Same 09 Fevereiru 2013. Liu husi Workshop ne’ebe organiza husi United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), kona ba implementasaun dalen Inan ba Eskola, Vise Ministra Edukasaun Asuntu Ensinu Báziku, Dulce de Jesus Soares afirma katak,  Iha fulan Outubru  tinan 2012, Ministériu Edukasaun hasai ona sirkular ba implementasaun  dalen inan iha pre-eskolar.Maibé dadauk   Ministériu hadi’a fila fali sirkular ne’e, no mos implementa tuir  fáze ba pre-eskolar hotu-hotu ne’ebe mak hela iha area remota, liu-liu area  ne’ebe identifika katak presiza duni atu úza dalen inan.Vise haktuir katak, implementasaun dahuluk liu husi pakote ida ba distritu tolu (3), Manatuto, Lautem no Oecusse. Ministériu observa hela, la’o diak ona mak hafoin implementa ba Distritu sanulu resin tolu (13) tomak.Ministériu Edukasaun liu husi sirkular ne’e fó legalidade ba dalen inan sira, iha Eskola Pre-Primária. Atu nune’e bele ajuda  prosesu aprendisajen ba alunu no aluna sira ne’ebe difisil kumpriende dalen Tetun no Portugues.  Vise Ministra Esplika liu tan katak,  ninia implementasaun  kona ba pulítika bazeia ba multi lingua, ne’ebe mak nia finalidade atu ajuda prosesu aprendizajen, ajuda dezenvolvimentu ba labarik sira, ajuda dezenvolvimentu sosial, ne’ebe mak iha refere liu ba partisipasaun inan ho aman nian atu ajuda oan sira  iha eskola no iha uma.Kona difikuldade implementasaun, Ministra Salienta tan, Iha fáze harí nasaun sempre hetan difikuldade barak, inklui wainhira ita atu halo buat foun ruma  ne’e mak hau dehan  ida ne’e laos imposivel. Ho problema ne’e ita enfrenta,  no realidade ne’ebe hatudu ba ita katak, ita hakarak  ka la kohi, rekoñese  iha prosesu aprendisajen liu-liu  iha pre-eskolar   siklu dahuluk  Ensinu Báziku ita haré katak presiza tebes buka dalen inan  hanesan dalen tetun. Atu, labarik sira bele kumpriende  liu-liu saida mak sira apriende iha eskola.Iha  dadus hatudu,  labarik iha   siklu dahuluk  no  siklu daruak, ita haré katak  iha problema ba numerasia no literasia. Entaun objetivu úza dalen Inan ne’e,  atu labarik sira bele apriende lalais liu ba  materia sira ne’ebé hetan iha aula eskola nian.