Inkontru loron 3 iha Hotel Timor

Back

Enkontru Loron 3 Konaba Estrutura Organizasional, Sistema Jestaun Operasional No Sistema Komunikasaun Iha Diresaun Nasional Ensino Rekorrente-Ministériu Edukasaun

Atu hetan kualidade servisu, Diresaun Nasional Ensinu Rekorrente Ministériu Edukasaun (DNER-ME) hamutuk ho parseiru dezenvolvimentu UNESCO, hala’o reuniaun konsultativu ba estrutura diresaun nian durante loron 3 iha Hotel Timor Dili.
Reuniaun ida ne’e hetan apoiu orsamentu mai husi UNESCO. No Iha reuniaun ne’e, partisipante sira mai husi koordenador Munisipiu Aileu, Baucau, Lautem, Bobonaro, Liquica, Ermera, Manatuto no Dili, fahe ba grupo 5, hodi halo diskusaun ba estrutura DNER tuan no halo revizaun atu halo mudansa iha futuru.
Kestaun ne’ebe deskute makaas iha diskusaun laran maka Konaba Estrutura Organizasional, Sistema Jestaun Operasional No Sistema Komunikasaun Iha Diresaun Nasional Ensino Rekorrente-Ministériu Edukasaun servisu efisiensia no efikasia ne’ebe durante autoridade DNER anterior la’o la di’ak no mós falta komunikasaun informasaun ba malu. Ho ida ne’e maka halo servisu la efetivu husi nasional to’o Munisipiu.