Vizaun SKA Maliana

Back

Vizaun, Misaun no objetivu SKA-KU
Vizaun: halo komunidade sai matenek, professional no kreativu
Misaun :
- Dezenvolve instituisaun SKA-KU ne’ebe kreativu no professional
- Realiza programa dezenvolvimentu rekursu humanu no hakbiit ekonomia komunidade
- Mobiliza partisipasaun ativu husi komunidade ba dezenvolvimentu

Objetivu husi programa SKA-KU
- Atu garantia moris diak no harmoniza ba komunidade
- Dezenvolve rekursu humanu iha komunidade hodi bele moris mesak no resolve sira nia aan rasik
- Promove oportunidade ba aprende
- Eduka komunidade sai independente iha area hotu-hotu
- Kria empregu baa an rasik
- Haburas ekonomia komunidade no sustentavel

Programa SKA-KU
I. Hala’o ona
1. Ekivalensia
2. Alfanamor
3. Formasaun inglesh, portugues no IT
4. Promosaun produtu local
II. Planu ba future
1. Koperativa
2. Hortikultura
3. Edukasaun pre escolar no edukasaun familia

Atividade ne’ebe hala’o ona husi SKA-KU atu apoiu ba programa ekivalensia

1. Sosializasaun programa ekivalensia liu husi anunsio iha Radio Komunidade no Broxura, enkontru komunitariu iha Suku Saburai, Memo no Raifu
2. Rejistu estudante ekivalensia
3. Enkontru estrutura SKA-KU ho professor ekivalensia sira
4. Prepara fasilidade (edifisiu, kadeira no meza, quadru no espidol )
5. Prepara livru aprendizajen ba estudante no professor sira
6. Halo monitorizasaun ba programa aprendizajen

Alunus ekivalensia nivel I

Suku Sexu Total
Mane Feto
1. Saburai 3 19 22
2. Odomau 8 13 21
3. Lahomea 10 4 14
TOTAL 21 36 57