EBF Acanuno, Hera, Dili, seriamente afetadu hosi udan bot horiseik (13/03/2020), sala 12 labele uza ona tanba inundasaun, nakonu ho be no tahu.

Dili, 14/03/2020: EBF Acanuno, Hera, Dili, seriamente afetadu hosi udan bot horiseik (13/03/2020), sala 12 labele uza ona tanba inundasaun, nakonu ho be no tahu.
MEJD observa direta no foti ona medida seriu hodi rezolve lalais hodi garante prosesu aprendijazen tuir mai.