Ekipa Alargada Ministerio da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) kompostu hosi DNASE, DNPLI, DNIE

Dili, 14/03/2020: Ekipa Alargada Ministerio da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) kompostu hosi DNASE, DNPLI, DNIE, lidera hosi Xefe Gabinete Ministra Interinu Sr Helder Pereira, halo observasaun urjente ba edifisiu eskola sira iha Dili laran, ne'ebe afetadu hosi inundasaun udan bot horiseik loraik (13/03/2020).
Bazeia ba instrusaun direta Excia. Ministra Dulce de Jesus Soares, ekipa alargada tau atensaun seriu, no prioritiza rekollamentu dadus estragus hosi eskola sira hotu, atu nune'e MEJD bele foti asaun imediatu, hodi garante prosesu aprendijazen iha eskola afetadu sira hotu.