Ministra Edukasaun Juventude no Desportu, hala'o sorumutu ho Profesores Ensino Baziku iha PA.Soibada-Manatuto.

Ministra Edukasaun Juventude no Desportu, hala'o sorumutu ho Profesores Ensino Baziku iha PA.Soibada-Manatuto. 
Maski udan bot ahi mate no malirin kontinua fokus ba servisu, hodi hare no rona rasik konaba problemas ne'ebé profesores sira infrenta iha terreno.
#Soubada, 31-1-2020