Ministra da Educaçao, juventude e Desporto horseik halo visita urgente ba vitimas nebe afeta ho hetan inundasaun

Dili, 24/01/2020: SE Ministra da Educaçao, juventude e Desporto horseik halo visita urgente ba vitimas nebe afeta ho hetan inundasaun. Udan bot ne'ebe akontese iha Kuarta kalan (22/01/2020), fo impaktu seriu ba moris komunidade kuaze iha Dili laran. Kuaze infraestruturas eskolar barak mak hetan inundasaun grave, no imprede prosesu aprendiajiazen kuaze loron hirak ba oin.
Excia Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus Soares, halo kedas ivisita ba eskola lobuk ida iha Kapital Dili, ne’ebe hetan inundasaun, hodi hare apoiu imediatu saida mak MEJD bele fornese ba eskola sira.