I reuniaun Comissaun Eventual Interministerial Para os jogos Desportivos XII da CPLP

Dili, 10/01/2020. Encontro ne relativa ba preparativo ba XII Jogos Desportivos da CPLP, nebe se halao iha timor, loron 14 to 24 de julho de 2020. Ministra da Educasaun, Juventude e Desporto S.E. Dulce de Jesus Soares acompanha mos S.E. Secretario de Estado Juventude e Desporto, Directores ho Asesor sira. Encontro ne mos hetan participasaun husi Ministerio dos Negocios Estrangeiro e Cooperasaun, Ministerio da Defesa, Ministerio da Saude, Ministerio das Financas, Ministerio dos Transporte e Comunicacoes, Ministerio do Interior, Ministerio do Turismo, Comercio e Industria, Ministerio da Administracao Estatal, Secretario de Estado da Arte e cultura e Secretario de Estado da Comunicacao Social.
Programa nebe apresenta husi Secretario de Estado da Juventude e Desporto, Nelio Isaac Sarmento, fo focus ba modalidades, infraestruturas desportivas nebe iha fase preparasaun ona, principalmente ba estadios, modalidades desportivas, alojamento, transporte, servicos medicos, seguranca e seluk tan.