Planu ZEESM Atu Hetan Susesu, Tenke Dezenvolve Área Eduka­saun.

Edukasaun iha rejiaun Oe-Cusse hanesan rejiaun sira seluk iha Timor-Leste nian, Edukasaun im­portante.

Solusaun ba longu prazu, ba Dezenvolvimentu planu ZEESM atu hetan susesu di’ak maka tenke dezenvolve Edukasaun.
Lia hirak ne’e, hateten koorde­nadór Zona Espesiál Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM), Arsénio Paixão Bano ba Buletin Sapiénsia foin lalais ne’e iha-nia rezidénsia Oe-Cusse.

Situasaun populasaun sira iha reji­aun Oe-Cusse komesa di’ak uituan, la hanesan tinan-tinan antes.
Arsénio paixão Bano mós hateten tan katak, Ministériu Edukasaun oras ne’e haruka ona kadeira ho meza ba eskola sira iha Oe-Cusse.

Pages