VICE-MINISTRO EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO VIZITA EBF MOLOGUEN, BOBONARO NE'EBÉ AFEITA HUSI DEZASTRE NATURAIS

MOLOGUEN, BOBONARO 5/02/2019

Bobonaro- Inj. João Zacarias Freitas Soares, Vice-ministro Educação, Juventude e Desporto akompaña husi Diretór Jeral, Diretor Nasional no Diretor Edukasaun Munisipiu Bobonaro iha loron 5 Fevereiru 2019 halao vizita ba Ensinu Báziku Filial (EBF) Mologuen ne'ebé afeita husi dezastre naturais (udan no anin bo'ot).
Iha loron 25 Janeiru 2019 anin boot hasai tiha kakuluk EBF Mologuen nian sala aula 3 no edifisiu 1 no rezulta estudante sira la halao ensinu apredizajén to'o agora.

VICE-MINISTRO EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO OFISIALMENTE LANSA PRIMEIRU AULA ESTV PÚBLIKA LACA LORI, CAILACO, BOBONARO

CAILACO, 4/02/2019
Cailaco- Vice-ministro Educação, Juventude e Desporto Inj. João Zacarias Freitas Soares hamutuk ho Diretór Jeral, Diretór Nasional sira ho Prezidente Autoridade Munisipiu Bobonaro hamutuk ho autoridade lokal sira ofisialmente lansa primeiru aula Eskola Sekundáriu Tékniku Vokasionál, Laca Lori, Cailaco ba tinan letivu 2019 iha loron 4 Fevereiru 2019.

Pages