Planu ZEESM Atu Hetan Susesu, Tenke Dezenvolve Área Eduka­saun.

Edukasaun iha rejiaun Oe-Cusse hanesan rejiaun sira seluk iha Timor-Leste nian, Edukasaun im­portante.

Solusaun ba longu prazu, ba Dezenvolvimentu planu ZEESM atu hetan susesu di’ak maka tenke dezenvolve Edukasaun.
Lia hirak ne’e, hateten koorde­nadór Zona Espesiál Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM), Arsénio Paixão Bano ba Buletin Sapiénsia foin lalais ne’e iha-nia rezidénsia Oe-Cusse.

Situasaun populasaun sira iha reji­aun Oe-Cusse komesa di’ak uituan, la hanesan tinan-tinan antes.
Arsénio paixão Bano mós hateten tan katak, Ministériu Edukasaun oras ne’e haruka ona kadeira ho meza ba eskola sira iha Oe-Cusse.

Ikan lanu Estudante 465 na’in 49 grave

Tuir informasaun husi parte ospitál, husi totál estudante 465 ne’ebé evakua ba os­pitál Nasionál, na’in 49 maka grave no tau soru baixa hela iha banku urjénsia, enkuantu sira seluk simu ai-moruk fila ba idak-idak nia uma.

Diretór Eskola EBC 30 de Agostu, Filomeno Salsinha, haktuir ba journalista sira iha EBC 30 de Agostu Comoro Dili katak, baibain estudante sira hán iha tuku 10:00 Am, horiseik ne’e derre­pente de’it iha tuku 10:30 Am estudante sira he­tán ona sintoma, balun isin katar, oin mean, no balun muta.

Pages