Hau Mai Iha Ne’e La’ós Tanba Insusesu Iha Ministériu Edukasaun

Ha’u mai iha ne’e la’ós tan-ba Insusesu iha Ministériu Edukasaun. Maibé, tanba Polítika ida. Polítika ida maka aman Nasaun nian hakarak husik hela bá povu no Sosiadade, maka hamosu situ­asaun ida ne’e.

Ami sira membru Governu harii Sosiál ida ne’e, ha’u maka sai hane­san Ministru ko’ordenadór, mai hamutuk atu kontinua serbisu ba edukasaun atu la’o ba oin.

Edukasaun Munisípiu Bobonaru Atinje Progresu barak iha 2014


Progresu barak husi edukasaun Mu­nisipiu Bobonaro atinji iha tinan 2014. Área infraestrutura, prosesu aprendizajen, administrasaun no seluk-seluk tan.
Lia hirak ne’e Diretor Munisipiu Bobonaro ba Buletin Sapiénsia iha nia eskritoriu Distritu maliana. Nia realsa katak, durante ne’e edukasaun Munisipiu Bobonaro kumpri orien­tasaun husi superior sira iha eduka­saun sentral.

Planu tinan 2015, Edukasaun Munisipiu Lautem hetan Projetu 7

Planu tinan 2015, Edukasaun Munisipiu Lautem hetan projeitu 7, maka hanesan; atu halo konstrusaun uma foun eskola nian ba iha Sub Distritu lima tomak. Maibé sei menus tanba eskola balun hetan sunu iha tempu referendum, seidauk hadi’a to’o ohin loron sei barak.

Edukasaun distritu Lautem kumesa halo planu ba tinan 2015, idane’e kontinuasaun serbisu sira ne’ebé halo ona iha tinan 2014, hanesan halo mapamentu ba eskola sira hotu Munisipiu Lautem nian no mós halo rejistu ba defisiensia sira atu ba edukasaun inkluziva nian. No mós halo rejistu ba eskola hotu-hotu atu inplementa programa edukasaun inkluziva nian iha tinan 2015.

Pages